Поверителност

Политика за защита на личните данни

Ние от Astro5.net ценим коректността и прозрачността и сме посветени на това да установим дълготрайни отношения с вас, нашите потребители, изградени на базата на доверие и взаимна полза.

Затова разработихме нашата политика за защита на личните данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика. Моля, прочетете внимателно информацията, и ако имате някакви въпроси, свържете се с нас на посочените по-долу координати. Имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността Ви, за да обработим конкретно Ваше искане.

I. За нас

Сайтът astro5.net е собственост на „Локус Фортуна“ ЕООД, ЕИК 148096068, адрес: гр. Варна 9000, к-с Младост 101-2-8, тел. (+359 52) 759 011, имейл bgastro@gmail.com. Навсякъде където упоменаваме „Astro5.net”, „ние”, „нас” или „наш”, имаме предвид „Локус Фотруна“ ЕООД. Дружеството е отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас като администратор на лични данни и обработва лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните.

Зачитането на Вашите лични данни е от основно значение за нас. Ние гарантираме, че защитата на личните данни и сигурността са въплътени във всичко, което правим.

II. Какви категории лични данни за Вас можем да получим и обработваме

Ние вярваме, че вие, потребителите, сте в основата на това, което правим. Интересуваме се от вашето мнение, за да създаваме приложения и услуги, от които имате нужда.

Когато се регистрирате в сайта при създаването на потребителски профил, данните който можем да получим от Вас са: потребителско име, имейл и IP адрес, дата и място на раждане. Някои от услугите в сайта са платени, за което трябва да изпратите SMS, в този случай като данни се обработва вашия телефонен номер

Когато събираме данни, обозначаваме със звездички задължителните полета за попълване с информация, която ни е необходима, за да Ви дадем възможност да извършите регистриране в нашия сайт, за да Ви дадем достъп до нашите онлайн приложения и услуги, за да Ви изпратим нашия бюлетин (съобщения), ако сте посочили, че желаете да го получавате, или за да спазим някои законови изисквания. Ако не ни предоставите информация в поле, маркирано със звездичка, това може да се отрази на възможността да Ви предоставим част нашите услуги. Тогава можете да ползвате услугите, за които не се изисква регистрация, като предоставите като данни дата, място и час на раждане. В този случай, след обработването и калкулирането на хороскопа, тази информация не се съхранява и обработва потворно от нас.

Използваме "бисквитки" (cookies), съгласно нашата Политиката за бисквитки (cookies).

Не събираме лични данни, които:
• разкриват расов или етнически произход;
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
• разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
• се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;
• Не събираме информация от деца. Нашите услуги не са предназначени за деца под 16 години и за да изпълним Регламент (ЕС) 2016/679 сме направили така, че да е невъзможно да се посочат като рождени данни на лица ненавършили 16 г.

III. С каква цел обработваме Вашите лични данни и на какви правни основания?

Ние обработваме Вашите данни със следните цели:
• За да Ви регистрираме безплатно в сайта;
• За да Ви предоставим възможност за изчисляване на различни хороскопи
• За да приемем Вашата заявка за онлайн достъп до платените астрологични услуги в сайта;
• Ако сте маркирали, че желаете, за да Ви изпращаме промоционални съобщения
• За да комуникираме с Вас чрез имейл относно Вашата регистрация в сайта.
• Когато е приложимо използваме бисквитки (cookies) с други лични данни, които вече сте споделили с нас, за осигуряване на правилното функциониране на сайта и приложенията в него, като например да останете логнати в профила си и след изтичане на сесията, за правилно показване на съдържанието, за създаване и запомняне съдържание, за подобряване на сайта.

Ние никога не предоставяме или продаваме Вашите данни. Ние зачитаме Вашите права и винаги се стремим да се съобразим с Вашите искания доколкото е възможно съгласно нашите законови и оперативни отговорности.

В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания, за да обработваме Ваши лични данни, може да е едно или няколко от изброените:
• Изпълнение на договор: за да Ви предоставим заявената услуга или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор (например създаване на профил, заявка за абонамент за пълен достъп, изпращане на бюлетин или съобщения) или за да предоставим заявена от Вас услуга, например генериране на документи в режим онлайн, извършване на изчисления и проверки чрез онлайн калкулаторите и приложения от сайта;
• Законово основание: когато обработката на данните се изисква по закон (например при издаването на фактури);
• Наш законосъобразен интерес, който може да бъде: да осигурим правилното функциониране на сайта, подобряване на нашите услуги (в частност нашите бизнес интереси да можем да разберем по-добре Вашите нужди и очаквания и следователно, да подобрим своите услуги);
• Вашето съгласие.

IV. Кои са категориите получатели на Вашите лични данни?

Ние сме поели ангажимент да защитим и пазим Вашите данни.

Вашите лични данни могат да се обработват от наше име и от наши доставчици. Можем например да поверим услуги, които изискват обработка на Вашите лични данни, на доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги, поддържане на нашите бази данни, софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до Ваши лични данни за изпълнението на тези задачи), социални мрежи, уеб аналитик и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители, пощенски услуги и доставки, рекламни, маркетингови, дигитални и социални медийни агенции, които да ни съдействат за организиране на рекламни и маркетингови кампании, за анализиране на тяхната ефективност и управление на Вашите контакти и въпроси.

Ако сте регистриран потребител в нашия сайт, достъп до част от Ваши данни имате самото Вие. Никой от потребителите на сайта, няма достъп до данните, които сте въвели.

Можем да споделяме Вашите лични данни, за да спазим своите законови задължения, за да предотвратим измама и/или да защитим своите интереси, да подобрим своите услуги или след получаване на съгласието Ви за това.

Ние не предлагаме и не продаваме Вашите лични данни.

Можем да предоставяме Ваши лични данни на трети страни и в случай, че:
• Имаме задължение да разкрием или споделим Ваши лични данни с цел спазване на законово задължение или с цел прилагане или изпълнение на нашите условия на ползване или други условия, които сте приели; или за защита на правата, собствеността или безопасността на astro5.net
• Ако сте дали своето съгласие за това;
• При други обстоятелства, които закона ни задължава.

V.Колко дълго пазим Вашите лични данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения. Когато вече нямаме нужда от Вашите лични данни, ги изтриваме от своята система или ги правим анонимни, така че Вие вече не може да бъдете идентифицирани по тях.

За да определим срока за пазене на Вашите лични данни прилагаме следните критерии:
• Когато закупите платена услуга, запазваме Вашите лични данни за срока на действие на платената услуга.
• Когато се регистрирате от момента на регистрацията запазваме Вашите данни до момента на изтриването на профила или след период на липса на активност, която определяме с Общите условия за ползване на сайта.
• Когато сте дали съгласието си за получаването на бюлетин или съобщения, съхраняваме Вашите лични данни, докато се отпишете или поискате да Ви отпишем, или след период на липса на активност (няма активно взаимодействие със сайта продължително време).
• Когато използваме cookies, ние ги пазим, докато е необходимо за изпълнение на целите им (например за продължителността на сесията за логване).
• Може да запазим някои лични данни с цел спазване на някои наши законови или регулаторни ангажименти, както и за да можем да упражняваме своите права (например, за да подаваме искове в съдилища) или за данъчни и счетоводни цели.

VI. Какви са Вашите права?

Astro5.net уважава правото Ви на лична неприкосновеност. Важно е да можете да управлявате своите лични данни. Имате право да искате достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или право да направите възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

Ако сте регистриран потребител на нашия сайт директно от Вашия потребителски профил можете да реализирате следните свои права:
• Право на достъп до Вашите лични данни, като влезете чрез профили си в сайта;
• Право да изтриете Вашия профил (правото „да бъдеш забравен“);
• Право да коригирате данните от Потребителския профил по избран от Вас начин, така че те могат да станат включително и анонимни;
• Право да пренесете данните, като ги копирате в четим за Вас формат.

По своя инициатива Вие имате възможност да реализирате правото си „да бъдеш забравен“, като изтриете своя Потребителски профил в сайта. С натискането на бутон "Потвърди изриването" подавате заявка за изтриване профила към нас. След преглед, ние оторизираме изтриването и профилът бива изтрит завинаги от сайта. Личните данни, въведени от Вас, биват изтрити до степен, до която оставащите данни, са аноними или псевдонимизирани и няма да представляват лични данни по смисъла на приложимото законодателство. Това означава, че те няма да могат да бъдат свързани със самоличността Ви.

Можете да спрете известяването, което преди това сте настроили по имейл при нов отговор или нова тема в даден раздел във форума. Винаги можете да промените тази настройка от Вашия профил или от съответната тема/раздел във форума.

Ако желаете да се отпишете от нашия бюлетин, то винаги можете да промените настройката за получаване във Вашия профил или да натиснете бутона Отпиши се от самия бюлетин.

Имате право на възражение срещу обработването на лични данни от нас, можете например по всяко време да изтриете профила си. Имате и право на жалба до Комисията за защита на личните данни, с координати за връзка: www.cpdp.bg., адрес: Адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2

Моля, имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността ви, за да обработим Ваше конкретно искане.

VII. Защитени ли са личните Ви данни?

Ние винаги правим най-доброто, за да защитим нашите сайтове и прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Данните, които събираме, се съхраняват изцяло в електронен вид.

За осъществяването на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта и нашите сървъри използваме SSL сертификати. SSL, съкращение от Secure Sockets Layer, е протокол, разработен от Netscape, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка.

Web базираните информационни системи, които работят с този протокол обикновено имат URL с префикс "https:", вместо "http:". Това е протокол, който защитава Вашата информация, като я пренася през интернет в криптиран формат. Протоколът се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети лица.

Когато е възможно ние винаги прилагаме псевдонимизация. Това означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

Достъпът до Вашия профил е възможен само след задаване на Вашата лична парола. Паролата се пази криптирана в базата данни, тоест дори ние не я знаем. Помнете, че паролата Ви е известна само на Вас, но ако я забравите, винаги можете да изпълните процедурата по Забравена парола, за да я възстановите. В този контекст искаме да обърнете внимание, че не трябва да споделяте Вашите данни за достъп на трети лица и след завършване на Вашата дейност в профила си трябва винаги да излезете от него чрез Изход от главното меню, особено тогава, когато ползвате компютъра заедно с други потребители.

VIII. Бисквитки и реклама

Бисквитки (‘Cookies')
е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета стана бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе взаимодействието с наш или друг сайт. Повече информация за „cookie” можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html

Бисквитки от трети страни
Ние използваме услути ог Google Inc., които запазват свои собствени бисквитки, осведомете се как Google използва бисквитките за предоставяне на услугите си. http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Аналитични бисквитки
Тези бисквитки ни позволяват да подобряваме този уебсайт, като събират информация за това, как се използват те. Astro5 използва бисквитките на Google Anaytics с цел да анализира как посетителите използват уебсайта. Ние анализираме данни, за да установим например броя на уникалните потребители, четящи дадена статия.

Реклама от трети страни
astro5.net използва трети страни за показване на рекламни банери в сайта. Някои от тези рекламодатели може да използват "бисквитки" за събиране на информация за типа на вашия браузер. Astro5.net си запазва правото да позволява на компании като трета страна да показват реклами или набират информация за сайта, като записват информация от бисквитки или уеб указатели от вашия компютър.

Сайтове на трети лица
Вие приемате и се съгласявате, че Ние не носим отговорност за достъпността на сайтовете на трети лица или материал, за който Вие сте получили достъп през този Сайт. Ние не подкрепяме и не носим отговорност за съдържание, реклама на продукти или услуги, достъпни на или от тези сайтове или този материал, нито за щети, загуби или причинено оскърбление или твърдение за причинено оскърбление, свързани с използването на или доверяването на съдържанието, рекламата, продуктите или услугите, които са достъпни на или от тези сайтове или материали. Всякакви сделки между Вас и рекламодатели или търговски организации, открити на, или станали възможни чрез Сайта, включително плащания за доставки на продукти, услуги и всички други срокове, условия, гаранции или представяния, свързани с подобни сделки, са изключително и само между Вас и съответния рекламиращ или търговец. Вие се съгласявате да не Ни държите отговорни за евентуални загуби или щети, възникнали като резултат от подобни сделки.

Google, като трета страна в ролята на доставчик, използва "бисквитки" за показването на реклами на сайтa Astro5. С помощта на "бисквитката" DART Google Ви показва реклами въз основа на посещенията както в сайта на Astro5, така и на други сайтове в интернет. Вие можете да откажете използването на "бисквитката" DART, като посетите страницата с Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google.

Повече информация - https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=100557 http://www.google.bg/privacypolicy.html

Как да се свържете с нас?

Ако имате други въпроси относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на bgastro@gmail.com или да ползвате формата за контакт от тук.

Приятно и ползотворно ползване на сайта astro5.net!